لطفا مرورگر خود را ارتقا دهید. ویژگی های خاصی در این وب سایت با نسخه فعلی شما سازگار نیست.

بستن این پیام

جلسات توسعه

بلومزبری فوتبال با بیش از 30 مدرسه و مهد کودک در هفته کار می کند، هر دو از برنامه درسی برنامه درسی و فوق برنامه درسی تربیت بدنی خود حمایت می کنند.

ارجاع

ما ارجاعات را از این مدارس و همچنین تعدادی از شیوه های NHS دریافت می کنیم که از جوانان با نیازهای اضافی پیچیده حمایت می کنند.

به حداکثر رساندن تاثیر ما

ما از نزدیک با شوراهای محلی در مناطقی که ما در ان اجرا می کنیم برای کمک به شناسایی این جوانان و ادغام انها در برنامه های ما همکاری می کنیم تا بتوانیم بیشترین تاثیر ممکن را داشته باشیم.